جوجوی مامان 2 ماهش بود که بامادر بزرگ مهربان و دایی جان و خاله جانش به باغ رفتیم