گلم حدود 3 ماهش بود که این عکس را با کمک زن عموی مهربانش گرفتیم