یک روز بعد از اینکه از مسافرت برگشتیم متوجه شدم که ناز گل مامان به شکم خوابیده , دخملم را به پشت خواباندم اما دوباره به همان حالت برگشت . چند بار او را به پشت برگرداندم اما زبل خان مامان هر دفعه به همان حالت اولش بر می گشت . از آن به بعد دخمل نازم تا چند ماه به پشت می خوابید .

این هم چند روش خوابیدن جیگر مامانخنده

/ 0 نظر / 12 بازدید